Viide: http://www.elea.ee/et/tingimused.html

SISSEJUHATUS

Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimused sätestavad ekspedeerija ning kliendi õigused ja kohstused ning vastutuse transpordikonventsioonide, nagu CIM, SMGS, CMR, Haagi-Visby reeglid ning Varssavi konventsiooni kohaselt.

RAKENDUSALA
§ 1

Käesolevaid üldtingimusi, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kohaldatakse Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni liikmetele ja üldtingimuste kohaldamises kokku leppinud teistele isikutele.

EKSPEDEERIMISLEPING
§ 2

Ekspedeerimislepingut kohaldatakse kauba veole ja ladustamisele ning kauba veo ja ladustamisega seotud sellistele teenustele nagu:

1) tolliformaalsuste täitmine;

2) kliendi nõustamine avalik-õiguslike kohustuste täitmisel;

3) kauba käsitlemine ja markeerimine;

4) kindlustuslepingu sõlmimine,

5) abistamine ekspordi- ja impordidokumentide vormistamisel;

6) lunatasu sissenõudmine ning kaupade eest tasumisega seotud muu abi;

7) nõustamine veo- ja turustamisvaldkonnas.

Ekspedeerija võib nimetatud teenuseid osutada kas oma arvel või vahendajana.

A. Ekspedeerija vastutab kui vedaja §-de 15-23 kohaselt

a) kui ta veab kaupa oma vahenditega (tegelik vedaja), või

b) kui ta on veolepingus või muul viisil võtnud endale vedaja vastutuse (lepinguline vedaja).

Ekspedeerija loetakse lepinguliseks vedajaks, kui:

1) ta on oma nimel välja andnud veodokumendi;

2) ta on oma teenust turustanud või teinud pakkumise viisil, näiteks teatanud oma veohinna, mis võimaldab eeldada, et ekspedeerija on endale võtnud vedaja vastutuse;

3) on tegemist kaupade maanteeveoga.

B. Paragrahvide 24-26 kohaselt vastutab ekspedeerija kui vahendaja sellise kaubaveo korral, mida ei ole käsitletud punktis A.

C. Ekspedeerija vastutab ka lepingu täitmisse kaasatud ja pooltest sõltumatute töövõtjate eest, kui ta:

a) vastutab vedajana punkti A kohaselt;

b) osutab teenuseid ise, kasutades selleks oma seadmeid või töötajaid, või

c) on võtnud endale kohustuse osutada teenuseid oma arvel.

Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse nii lepingu täitmisse kaasatud isikule, kui ka ekspedeerijaile, hoolimata nende vastu esitatud nõuete alustest. Ekspedeerija ja teiste lepingu täitmisse kaasatud isikute kaasvastutus on piiratud ekspedeerijale käesolevates üldtingimustes ettenähtud vastutusega. Kui ekspedeerija kohustub osutama teenuseid oma arvel, järgitakse üldist tava ning kohaldatakse üldtunnustatud nõudeid niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus üldtingimustega.

Alapunktides a-c sätestamata juhtudel ekspedeerija vastutab vahendajana, vastutades ainuüksi oma töötajate eest.

D. Ladustamise kohta kehtivad §-s 27 sätestatud nõuded.

KLIENT
§ 3

Käesolevates üldtingimustes nimetatakse kliendiks isikut, kes on ekspedeerijaga sõlminud lepingu või kellele on üle läinud kliendi õigused ja kohustused. Kliendi vastutus on sätestatud §-s 28.

ÜLDNÕUDED

LEPINGU TÄITMINE
§ 4

Lepingupooled on kohustatud andma üksteisele lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni. Ekspedeerija kohustub võtma kauba lepingu alusel üle, hoolitsema selle eest ning vedama kaupa kliendi soovi kohaselt, kasutades selleks tavalisi veovahendeid ja tavamarsruuti.

Lepingust tulenevad juhised antakse vahetult ekspedeerijale. Kui kaubaarve andmete järgi on kaup müüdud lunatasu vastu või kui saatedokumendis on märgitud väärtus, siis see ei tähenda veel seda, et ekspedeerija peab kaubaarvel märgitud summat sisse nõudma või kindlustuslepingu sõlmima.

§ 5

Ekspedeerija on kohustatud tõendama, et ta on kaitsnud kliendi huve lepingu kohaselt.

Kui ekspedeerija või isik, kelle eest ta vastutab, tahtlikult kahjustab kaupa või viivitab kauba kohaletoimetamisega või tekitab kahju muul viisil, ei saa ta tugineda käesolevate üldtingimuste neile sätetele, mis vabastavad ta vastutusest või piiravad seda või panevad vastutuse teisele isikule, kui see on vastuolus §-ga 23.

§ 6

Ekspedeerija on kohustatud kauba kohale toimetama mõistliku aja jooksul (ajalubaduseta). Mõistliku aja kindlaksmääramise alus on kauba kohaletoimetamise eeldatav aeg, mille on ekspedeerija teinud teatavaks teenust turustades või lepingut sõlmides.

Ekspedeerija peab kauba toimetama kokkulepitud ajaks (ajalubadusega), kui:

– on sõlmitud kirjalik kokkulepe tähtajaliseks veoks;

– kui tähtajaline kohaletoimetamine on kirjaliku pakkumise eeltingimus, millega ekspedeerija on vastu vaidlemata nõustunud;

– tähtajaline kohaletoimetamine on ette nähtud ekspedeerija kirjalikus pakkumises, millega klient on nõustunud.

§7

Kui lepingut täites tekib ekspedeerijal vajadus tegutseda omapäi, teeb ta seda kliendi vastutusel ja arvel.

Kui vastu võetud väärtus võib väheneda või kui kaup on inimestele või nende varale või keskkonnale ohtlik ja klient ei ole võimalik kätte saada või kui klient nõudmise korral ei vii kaupa ära, on ekspedeerijal õigus võtta tarvitusele asjakohased meetmed, näiteks müüa kaup sobival viisil. Olukorrast sõltuvalt võib ekspedeerija ilma kliendile etteteatamata kliendi arvel müüa, teha kahjutuks või hävitada kauba, mis võib muutuda väärtuseks või mille väärtus võib oluliselt vähendada või mis on ohtlik.

Ekspedeerija peab kliendile viivitamata tagastama müügist saadud raha, arvates sellest maha otstarbekohased müügi kulud.

Ekspedeerija peab klienti rakendatud abinõudest võimalikult kiirest teavitama ja nõudmise korral esitama kulutõendid ning tõendama, et ta on kliendi kulude ja riski vähendamiseks teinud kõik temast oleneva.

Ekspedeerijal on õigus nõuda eelpoolnimetatud kulutusete hüvitamist.

§ 8

Ekspedeerija on kohustatud esitama nõude kolmanda isiku vastu, kui kaup on kahjustunud või kui selle kohaletoimetamisega on viivitatud või kui kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel on tekkinud muu kahju. Ekspedeerija peab sellest kliendile teatama ja tema nõusolekul võtma meetmed kahjunõude esitamiseks isikule, kes on põhjustanud kauba kahjustumise või isikule, kes selle eest vastutab. Kliendi nõudmisel on ekspedeerija kohustatud vahendama tema suhtlemist kolmanda isikuga.

Kui klient nõuab, loovutab ekspedeerija talle need õigused ja nõuded, mis tal võivad olla kolmanda isikuga sõlmitud lepingu kohaselt.

§ 9

Ekspedeerija pakkumise alusels on talle lepingu täitmsieks esitatud andmed või lepingu sõlmimise tavalised asjaolud. Kui asjaoludest ei selgu muud, on ekspedeerijal õigus eeldada, et talle veoks antud kaup on selliste omadustega ning kaalu ja mahuga, mis on seda liiki kauba puhul tavapärane.

Ekspedeerija nõudmisel on klient kohustud talle tegema ettepaneku lepingu vajalike kulutuste katteks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 10

Olenemata sellest, kas kliendil on lisaks ekspedeerijale ka müügi- või veolepingutest tulenevaid maksekohustusi kolmandate isikute ees, on ta kohustatud ekspdeerija nõudmisel ja asjakohaste dokumentide esitamise korral tasuma ekspedeerijale lepingu järgselt makstava summa (näiteks töötasu ettemaks ja hüvitis tehtud kulutuste eest.)

Kui ei ole kokku lepituid teisiti, on ekspedeerijal õigus saada veo- ning muud tasu, kuigi kaupa ei ole veel kokku lepitud korras ja seisundis veoks üle antud ja seetõttu ei ole lepingut võimalik täielikult või osaliselt täita. Tasust arvatakse maha summa, mida ekspedeerija on säästnud või oleks võinud lepingu täitmata jätmise korral säästa.

Olenemata sellest, et ekspedeerija on andunud kliendile õiguse viivitada maksmisega kuni kauba sihtpunkti toimetamiseni, on klient kohustatud nõudmise korral tasuma ekspedeerijale makstava summa juhul, kui ekspedeerijast sõltumatute asjaolude tõttu ei ole lepingut võimalik kokkulepitud viisil täita eeldusel, et täitmata jätmisega ei kaasne ekspedeerija vastutus käesolevate üldtingimuste alusel.

§ 11

Ekpedeerijal on õigus saada eritasu teenuste eest, mida ta osutab lisaks lepingus ettenähtud teenustele või teenustele, millised tulenevad tavalisest ekspedeerija lepingust. Eritasu määramisel lähtutakse samadest põhimõtetest, mida rakendatakse lepingujärgsete teenuste eest tasumisel.

Ekspedeerijal on õigus saada hüvitist dokumenteeritud kulutuste eest ja nende kulude eest, mida tuleb teha peale lepingus ettenähtud või tavalisest ekspedeerija lepingust tulenevatele kulutuste ja mille eest ei ole ettemaksu tasutud.

§ 12

Kui ekspedeerija on kohustatud tasuma tema poolt vahendatavate teenuste eest lisaarveid, on klient kohustatud need asjakohaste dokumentide alusel hüvitama, kui ekspedeerija seda nõuab. Ekspedeerija on kohustatud jälgima ja võimaluse korral kliendiga kooskõlastama vahendatud teenuste ja nõutavate summade lepingu piiridesse jäämist. Võimaluse korral teeb ekspedeerija enne nimetatud makse tegemist maksusumma kliendile teatavaks.

§ 13

Kui lepingu täitmine katkeb ekspedeerijast sõltumatu asjaolu tõttu, on tal õigus esitada asjakohased dokumendid ning nõuda kulutuste hüvitamist ja tehtud töö eest tasu.

KAUBA PANTIMISE ÕIGUS JA MUUD EKSPEDEERIJA ÕIGUSED
§ 14

Ekspedeerijal on õigus pantida tema kontrolli all olev kliendi kaup maksete, kliendilt saadava töötasu ja ladustamiskulude ning kõigi muude summade tagamiseks, mille klient peab talle §-s 2 nimetatud lepingu kohaselt maksma.

Kui kaup läheb kaotsi või hävib, on ekspedeerijal õigus pantida ka kindlustusandja või vedajate või muu isiku makstav hüvitis.

Kui ekspedeerijale ei ole makstavat summat tähtajal tasutud, on tal õigus korraldada sobival viisil sellise hulga kaupade müük, millest saadav raha katab talle nii töötasuna kui ka kulutuste eest võlgnetava summa. Ekspedeerija teeb kliendile võimaluse korral kauba müümiseks tarvitusele võetavad abinõud võimalikult aegsasti teatavaks.

ERINÕUDED

EKSPEDEERIJA VASTUTUS VEDAJANA
§ 15

Paragrahvide 16-23 kohaselt vastutab ekspedeerija vedajana kauba kaotsimineku, kauba väärtus vähendemise ja kauba kahjustumise eest kauba veoks ülevõtmise ja kohaletoimetamise vahelisel ajal ning kohaletoimetamisega viivitamise eest.

Kui ekspedeerija on teinud kauba kohaletoimetamise asjaomasele isikule teatavaks või on edastanud selleks kirjaliku teate kliendi määratud aadressil, lõpeb vedaja vastutus teate edastamisest arvates viieteitkümne (15) päeva pärast.

Pärast nimetatud tähtaja möödumist vastutab kauba eest ekspedeerija kas lepingu alusel või järgides §-s 5 ettenähtud kliendi huvide kaitsmise kohustust.

§ 16

Ekspedeerija ei vastuta juhul, kui kauba kaotsmineku, kauba väärtuse vähenemise, kauba kahjustumise või kauba kohaletoimetamisega viivitamise on põhjustanud:

a) kliendi eksimus või hooletus;

b) klient või tema nimel tegutsev isik, kes on kaupa peale või maha laadinud või muul viisil käsitsenud;

c) kauba omadustest tulenev kahjustumine, näiteks purunemine, lekkimine, iseeneselik süttimine, riknemine, roostetamine, käärimine, aurustumine või hävimine külma-, kuuma- või niiskustundlikkuse tõttu;

d) pakendi puudumine või puudulik pakend;

e) vale või mittetäielik aadress või kauba markeering;

f) kauba kohta antud ekslik või vähene teave;

g) asjaolud, mida ekspedeerija ei saanud vältida ja mille tagajärgi ta oli võimetu ära hoidma.

Sõltumata punktides a-f sätestatust vastutab ekspedeerija kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähendemise, kauba kahjustumise või kauba kohaletoimetamisega viivitamise tõttu tekkinud selle kahju ulatuses, mis on tekkinud tema eksimuse või hooltuse tagajärjel või mille tekkimisele ta on kaasa aidanud.

Hinnates ekspedeerija vastutuse määra punktide b, d ja e järgi tuleb arvestada, kas ekspedeerija on asjaolude teadmisest olenemata heaks kiitnud või jätnud vaidlustamata abinõud, mida klient on kauba säilimiseks rakendanud.

Ekspedeerja ei vastuta raha ja väärtpaberite ega muude väärtasjade eest, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 17

Kauba kaotsimineku või kauba väärtuse vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud väärtuse alusel, kui ei tõendata, et kauba turuväärtus või kauba ülevõtmise ajal ja kohas sama liiki ja tüüpi kauba väärtus erines kaubaarves märgitud väärtusest. Hüvitist ei maksta antiik- ja tundeväärtuse ega muu erilise väärtuse eest.

Peale eespool nimetatud hüvitatakse ka kaotsiläinud kauba veoraha, tollimaksud ja muud veoga seonduvad kulud. Ekspedeerija ei ole peale eespool nimetatud kohustatud maksma muud hüvitist näitesks saamata jäänud tulu, turukaotuse või muu kahju eest.

§ 18

Kauba kahjustumise korral hüvitatakse kauba väärtuse vähendmine. Hüvitussumma saadetakse, kui § 17 lõike 1 kohaselt hinnatud kauba väärtust vähendatakse protsendi võrra, mille võrra kauba väärtus on kahjustumise tõttu vähenenud. Samas ulatuses hüvitatakse ka § 17 lõike 2 esimeses lauses nimetatud kulutused. Ekspedeerija ei ole kohustatud hüvitama muud kahju.

§ 19

Kui ekspedeerija on täielikult hüvitanud kauba väärtuse, võib ta soovi korral omandiõiguse üle võtta.

§ 20

Kauba kohaletoimetamisega viivtamine
A. Kui kaup toimetatakse kohale pärast §6 lõikes 1 ettenähtud tähtaega, on ekspedeerija kohustatud kliendile hüvitama need otsesed ja põhjundatud kulud, mida lepingu sõlmimise ajal võis viivitamise tagajärgedena ette näha. Hüvitatav summa ei või ületada lepingus ettenähtud veoraha või muud hüvitist.

B. Kui ajalubadus kauba kohaletoimetamiseks on § 6 lõige 2 kohaselt kokku lepitud ja veoaega on ületatud, peab ekspedeerija kliendile veoraha või muu veoga seotud hüvitise välja maksma, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Hüvitist ei pea maksma, kui viivitamise põhjustasid asjolud, millised olid ekspedeerija kontrolli alt väljas.

Kliendi kahjusumma võrdsustatakse veorahaga, kuni ei suudeta näidata, et kahjusumma on väiksem. Kui kahjusumma on veorahast väiksem, hüvitatakse vaid tegeliku kahju ulatuses.

Viivitamise korral makstav hüvitussumma ei või ületada veoraha suurust.

§ 21

Kauba kohaletoimetamisega viivtamise muutumine kauba kaotsiminekuks
Kliendil on õigus kaupade kaotsimineku eest hüvitist, kui kaupu ei ole üle antud

– rahvusvahelise maanteeveo korral alates kokkulepitud veotähtaja möödumisest 30 päeva jooksul või juhul, kui tähtajas ei ole eraldi kokku lepitud, siis alates kauba veoks ülevõtmisest 60 päeva jooksul,

– muu veo korral 60 päeva jooksul ajast, mil kaubad oleksid pidanud saabuma.

Kliendil ei ole õigust saada kauba täielikule kaotsiminekule vastavat hüvitist, kui ekspedeerija eespool nimetatud tähtaegadel tõendab, et kaup ei ole kaotsi läinud ja et selle saab üle anda mõistliku aja jooksul.

§ 22

Ekspedeerija vastutus kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise ja kauba kahjustumise korral piirdub 8,33 SDR-ga sellise kauba iga brutokilogrammi kohta, mille võrra kaup on kaotsi läinud, väärtus vähenenud või kahjustunud.

§ 23

Kui ekspedeerija ja klient on eraldi kokku leppinud teatavat liiki veovahendi kasutamises või kui on tõendatud, et kaup on läinud kaotsi, kauba väärtus on vähenenud, kaup on kahjustunud või on selle kohaletoimetamisega viivitatud teatavat liiki veovahendiga vedades, vastutab ekspedeerija käesolevates üldtingimustes sätestatu asemel sellise veovahendi kohta kehtivate seaduste ja üldtunnustatud veonõuete kohaselt ulatuses, milles need erinevad § 5 lõikes 2 või §-ides 15-22 sätestatust.

EKSPEDEERIJA VASTUTUS VAHENDAJANA
§ 24

Ekspedeerija vastutab kauba kahjustumise eest, mille põhjus on hooletu suhtumine lepingu täitmisse. Ekspedeerija peab tõendama, et ta on lepingut täites nõutava hoolikusega järginud kliendi huve.

Ekspedeerija ei vastutua kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest kauba veol, peale- ja mahalaadimisel, tollimisel, ladustamisel,raha sissenõudmisel või muude ekspedeerija vahendatavate teenuste ostuamisel eeldusel, et ekspedeerija tõendab oma piisavat hoolikust kolmanda isiku valimisel.

Ekspedeerija ei vastuta raha, väärtpaberite ega muude väärtasjade eest, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 25

Kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise, kauba kahjustumise ja kauba kohaletoimetamisega viivitamise eest hüvitist arvutades lähtutakse §-des 17-19 ja § 20A sätestatust.

§ 26

Ekspedeerija vastutus vahendajana jne on piiratud 50 000 SDR-iga iga lepingu kohta eeldusel, et ekspedeerija poolt makstav hüvitis ei või ületada:

a) kauba kohaletoimetamisega viivitamise korral eelnevalt lepingus kokkulepitud veorahale või muule hüvitisele vastavat summat;

b) kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise või kauba kahjustumise korral 8,33 SDR-i kaotsiläinud, vähenenud väärtusega või kahjustunud kauba iga brutokilogrammi kohta.

LADUSTAMINE
§ 27

1. Kauba ladustamisel seoses veoga, kus ekspedeerijal on vedaja vastutus, vastutab ta ladustatud kaupade eest veo lõpetamisest alates viieteistkümne päeva jooksul §-de 15-23 kohaselt.

2. Ekspedeerija vahendatava ladustamisteenuse suhtes kohaldatakse §-de 24-26 sätteid.

C. Muudel ladustamisjuhtudel kohaldatakse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimuste sätteid ja ekspedeerija vastutab ka lepingu täitmisesse kaasatud isikute eest. [muudetud 09.06.2011]

KLIENDI VASTUTUS
§ 28

Klient on kohustatud ära hoidma ekspedeerijale tekkiva võimaliku rahalise või esemelise kahju, mille on põhjustanud asjaolu, et:

a) kauba kohta esitatud andmed on ebaõiged, ebaselged või puudulikud;

b) klient on kauba puudulikult pakendanud, markeerinud, deklareerinud, jätnud pakendamata või sellest, et klient on kauba puudulikult peale laadinud või paigutanud;

c) kaubal on sellised kahjustusi esilkutsuvad omadused, mida ekspedeerija ei saanud ettenäha;

d) ekspedeerija on kliendi eksimuse või hooletuse tõttu olnud kohustatud tasuma tolli- või muid ametlikke makseid, trahve või andma tagatisi.

Kliendi vastutse määra punktide a ja b järgi hinnates tuleb arvestada, kas eskpedeerija on asjaolude teadmisest olenemata heaks kiitnud või jätnud vaidlustamata abinõud, mida klient on kaubasäilitamiseks rakendanud.

Kui kauba merevedudel on ekspedeerija prahtijana kohustatud kliendi kauba eest maksma lastivedajale avariimaksu või kui talle esitavad sellekohaseid nõudmisi kolmandad isikud, on klient kohustatud ära hoidma ekspedeerijale sellest tekkida võivad kulutused ja kahjud.

NÕUETE ESITAMINE JA VAIDLUSTAMINE

NÕUETE ESITAMINE
§ 29

Ekspedeerijale nõuete esitamisega ei tohi põhjendamatult viivitada. Kauba ilmse kohjustumise või vähendemise korral tuleb nõue esitada koha kauba vastuvõtmisel.

Kui nõue esitatakse hiljem, kui kauba vastuvõtmisest alates seitsme päeva jookusl, tuleb ekspdeerija vastunõude esitanud isikul tõendada, et kaup oli kahjustunud või vähenenud enne kauba vastuvõtmist. Kui nõude esitaja seda tõendada ei suuda, loetakse kaubad üleantuks laitmatud seisukorras. Muud nõuded, kui kauba kahjustumise, vähenemise või kaotsimineku korral esitavad, tuleb esitada neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil klient sai teada või oleks pidanud teada saama ekspedeerija vastutuse aluseks olevatest asjaoludest. Kui sellist nõuet ei ole esitatud, on klient oma nõudeõiguse kaotanud.

Kui klient ja ekspdeerija on kokku leppinud teatavat liiki veovahendi kasutamises, siis kehtivad selles ushtes kohaldatavad seadused ja üldtunnustatud nõuded ulatuses, milles need erinevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust.

AEGUMINE
§ 30

Ekspedeerija vastu tuleb hagi esitada nõudeõiguse tekkimisest alates ühe aasta jookusl, vastasel korral nõudeõigus aegub. Aegumistähtaeg algab:

a) kauba vähenemise või kauba kahjustumise korra – kauba saajale üleandmise päevast;

b) kauba kohaletoimetamisega viivitamise, kauba kaotsimineku või muud liiki kahju korral – ajast, mil eelduste kohaselt oleks pidanud viivitamine,kaotsiminek või muu kahju ilmnemine.

Aegumistähtaega kohaldatakse, kui ekspedeerija tegevuskoht on Eestis.

Kui klient ja ekspedeerija on kokku leppinud teatavat liiki veovahendi kasutamises, siis kehtivad selle suhtes kohaldatavad seadused ja üldtunnustatud veonõuded ulatuses, milles need erinevad käesolev paragrahvi lõikes 1 sätestatust.

KOHTUALLUVUS
§ 31

Ekspedeerija ja kliendi vaheline vaidlus, mille väärtus ei ületa 500 000 krooni või vaidlus, mis tekib kliendiga, kes on sõlminud lepingu peamiselt erahuvides, lahendatakse Eesti kohtus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Vaidlus mille väärtus ületab 500 000 krooni, lahendtatkse Eesti Kaubandus-Tööstukoja Arbitraažkohtus Tallinnas.